Disclaimer

Disclaimer
Onderstaande disclaimer is van toepassing op deze website.

Algemeen
Toegang tot en gebruik van de website van Immune-IT is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de Website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel 
Alle gegevens en informatie op de Website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de Website de uiterste zorg wordt besteed, kan Immune-IT niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid 
Immune-IT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van deze website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze websites verbonden aan deze website.

Intellectuele eigendomsrechten
Deze website is eigendom van Immune-IT. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Immune-IT. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Immune-IT mag de inhoud van de Website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppeling naar websites van derden 
Immune-IT draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan deze website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Immune-IT aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Privacy 
Alle door de gebruiker aan Immune-IT verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Immune-IT aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd